سالانه ۵۰۰ هزار مهاجر غیرمجاز افغان را به کشورشان بازگرداندیم