ایمن‌سازی فیزیکی 108 مدرسه در حاشیه راه‌های استان زنجان