تلاش عربستان براي حفظ جايگاه خود در بازار نفت جهان