حل معمای چگونگی تشخیص چهره توسط مغز با هدایت دانشمند ایرانی ( آرش افراز )