دوره دانش افزائی ورزش همگانی ویژه طلاب مازندران برگزار شد