بودجه 150 میلیارد تومانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تصویب شد