کلی گویی ما را به جایی نمی رساند/از دانشگاه فقط نامش باقی مانده!