برگزاری جشنواره غذای ملل در دانشگاه فردوسی با طعم رقص دانشجویی+ فیلم