دولت الکترونیک موجب رشد اقتصادی و افزایش سلامت اداری می‌شود