رفع مشکلات شرکت‌های تعاونی استان زنجان در دستور کار قرار دارد