دیباچه‌ای به نظام‌سازی در حقوق/ حقوق ریشه در تاریخ و فرهنگ دارد