خودکشی ناموفق فوتبالیست نامدار، دست مفسدان را رو کرد