مدیرعامل سابق بانک ایران زمین: بدهی این بانک به بانک مرکزی صفر است