خدمات بیمه ها برای دندان پزشکی کافی نیست/ هزینه مردم برای دندان پزشکی بیش از 90 درصد است