اعدام شیخ نمر آتش نفرت انسان‌های آزاد و آزاده را شعله ور می‌کند