توافق شهرداری تهران و وزارت بهداشت برای ساماندهی زباله‌های بیمارستانی