هزینه های اعدام شیخ نمر برای مقامات سعوی غیر قابل تصور است