دولت بدنبال تقویت بخش کشاورزی با افزایش قیمت خرید تضمینی است