دوره آموزشی رویکردها و مسائل مجسمه‌سازی معاصر جهان برگزار می‌شود