- سایپا در خروج از بحران سریع تر از حد معمول، خود را بازیابی کرد