ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ازمهمترین وظایف روحانیت است