وزیر بهداشت: آب تهران سالم است؛ چیزی برای مخفی کردن نداریم