چاره مشکلات کشور خوشبینی به غرب نیست/ اتکای به درون آینده ای درخشان را رقم می زند