ضرورت راه اندازی شهرک صنعتی مشترک بین ایران و ترکیه