جشنواره فارابی آیینه شفاف وضعیت علوم انسانی و اجتماعی کشور است