استقبال از معارفه پتروشیمی غدیر/اندازه شرکت ۱۳۰ میلیارد تومان