نگهداری طولانی‌مدت بیمار در مراکز خصوصی جرم محسوب می‌شود