دشمنان امروزه با طرح فتنه‌های فرهنگی و اعتقادی قصد دارند به جوانان ما حمله‌ور شوند