کارشناس : اوباما تلاش مي کند مانع جنگ با ايران شود