تجمع کارگران «لوله سازی خوزستان» در واکنش به رفتار توهین‌آمیز کارفرما