نشست صبح معاونان با اشمید پایان یافت/ ادامه مذاکرات ساعت ۱۶:۳۰