۷۳ درصد مجوزهای نمایش خانگی برای ۱۰ شرکت صادر شده است