سوغات فرنگ(25): مین های ضد نفر در پیاده روهای شانزه لیزه!