تلاش برای توسعه میادین نفتی از سوی وزارت نفت با همکاری 9 دانشگاه