ایمن‌سازی زباله‌های بیمارستانی در دستور کار وزارت بهداشت