واگذاری صدور کارت بهداشت اصناف غذایی به دفاتر پیشخوان دولت