شرایط آقای صالحی خیلی خوب است،ظرف چند روز آینده مرخص خواهد شد