چگونگی تشکیل اسرائیل/ واگرایی کنونی در جهان اسلام به نفع دشمن است