سوء‌ظن و بدگمانی میان کشورهای خلیج فارس و آمریکا آشکار شده/ناتوانی اوباما در فشار به اسرائیل درخصوص