مهاباد، ضرورت درس گرفتن از حضور به موقع رسانه ها در تنویر افکار عمومی