بیرانوند: نفت مثل بارسلوناست!/ امیدوارم صحبت‎های فردوسی‎پور در داوری تأثیر نگذارد