فاصله اندک قیمت تولید خودرو داخلی و وارداتی/ برای بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه برنامه‌ریزی کنیم