توجه به ورزش از دغدغه ها و مطالبات روستاییان به شمار می رود