معاون فرماندارگناوه: نقش معلم درتکامل و ترقی شخصیت انشان بی بدیل است