روح الله حسینیان: با مذاکره مخالف نیستم با تسامح و تساهل مخالفیم