کارمندی که به خاطر پاک کردن اپلیکیشن رهگیری از روی موبایلش اخراج شد