کوچکترین نویسنده نمایشگاه، در غرفه «بهار کتاب» رادیو ایران