روشن: پاسخ حیوانی که به آدم لگد می زند را نباید داد!/گنده شان را له کردم دیگر نیازی به حرف زدن نیست