فعالیت اجتماعی 47 هزار معلول گلستانی نیازمند مناسب سازی محیط