با پرفورمنس «رنگاهنگ»، موسیقی ملی با نقاشی چالش می کند